/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie 
2011 - 2013


Projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní „Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie – výchova k aktivnímu ob�anství“ (reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209) reaguje na spole�enskou situaci v posledních letech, kdy prudce narostly ve�ejné aktivity extremistických seskupení a pr�zkumy v �adách student� i širší ve�ejnosti ukazují a� 10% podporu programu dnes ji� rozpušt�né extremistické D�lnické strany a její nástupnické strany DSSS. V tomto �ísle nejsou zahrnuti p�ívr�enci levicov� orientovaných extremistických postoj�, kterým dosud výzkumy nev�novaly pozornost. Na tyto tendence projekt reaguje didaktickými programy primární výchovy k aktivnímu ob�anství.

V rámci projektu jsme p�ipravili n�kolik program� nejen pro �áky, ale i pro lektory a pro pedagogy, kte�í jsou se �áky v denním kontaktu. Krom� extremismu se v programu v�nujeme, a klademe na to velký d�raz, výchov� k aktivnímu ob�anství, ob�anské a osobní odpov�dnosti, �tená�ské a voli�ské gramotnosti.

Školám nabízíme dvouhodinové bloky i celodenní interaktivní programy vedené našimi lektory.

Pro pedagogické pracovníky je nabízen akreditovaný seminá� Hrozby extremismu/ p�íle�itosti demokracie, který zejména ve vícedenním programu poradí jak pracovat s tématem ve t�íd�/škole i jak aktivn� pracovat se �áky zastávajícími extremistické postoje.

Naši lekto�i absolvovali celoro�ní kurz pro lektory program� výchovy k aktivnímu ob�anství se zam��ením na prevenci extremistických postoj�.

Vydali jsme t�ídílnou publikaci Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu ob�anství, která je ur�ena zejména pedagog�m základních a st�edních škol, výchovným poradc�m, metodik�m prevence a dalším pedagogickým pracovník�m. Vyšla v srpnu 2013  a bude bezplatn� distribuována do škol, které nás o ni po�ádají. Je rovn� k dispozici voln� sta�ení ve formátu pdf na tomto webu v sekci PUBLIKACE. 


Projekt Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství byl podpo�en ze Strukturálních fond� EU a rozpo�tu �R prost�ednictvím OP VK MŠMT.

Osobní záštitu projektu poskytl generální �editel �eského rozhlasu.


Mo�nosti demokracie na Facebooku


Seminá�e

Odborné texty

Fotogalerie
© ASI-MILOVANÍ, o. s.