/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Právní rámce

Právní rámce, p�edstavované zákony, mezinárodními úmluvami, ale také nálezy Ústavného soudu nebo rozsudky obecných soud� budeme kv�li Vaší lepší a p�ehledn�jší informovanosti shroma��ovat na této stránce. Budete je moci otev�ít kliknutím na název dokumentu nebo na odkaz DOKUMENT ve formátu PDF, nebo stáhnout pomocí pravého tla�ítka myši povelem Ulo�it odkaz jako... (Save link as... / Save target as...)


Zákonná úprava týkající se extremismu
Trestní zákoník, ú�inný od 1. ledna 2010, postihuje n�které skutkové podstaty, jejich� pachatele bychom mohli zjednodušen� ozna�it jako extremisticky orientované.
• DOKUMENT ve formátu PDF (237 kB)


Rozsudek NSS o rozpušt�ní D�lnické strany
�ím Nejvyšší správní soud v únoru 2010 zd�vodnil tak vá�ný zásah do svobody sdru�ování, jakým je rozpušt�ní politické strany? To se m��ete do�íst ve výrokové �ásti rozsudku NSS a podstatném výtahu z jeho obsáhlého zd�vodn�ní.
• DOKUMENT ve formátu PDF (255 kB)


Výroková �ást rozsudku nad �há�i z Vítkova
V �íjnu 2010  Krajský soud v Ostrav� odsoudil �tve�ici pachatel� �há�ského útoku v severomoravském Vítkov� k výjime�ným trest�m v�zení v rozsahu 20 a� 22 let. Výroková �ást rozsudku Vám p�ipomene, �eho se odsouzení dopustili a jak soud od�vodnil vysoké tresty.

DOKUMENT ve formátu PDF (196 kB)


Rozhodnutí NSS zamítající rozpušt�ní KSM
Nejvyšší správní soud v roce 2009 vyhov�l kasa�ní stí�nosti Komunistického svazu mláde�e (KSM) a zrušil rozsudek M�stského soudu (MS) v Praze z roku 2008, kterým MS zamítl �alobu KSM proti rozhodnutí ministerstva vnitra o rozpušt�ní KSM. NSS se mimo jiné zabýval právem svobodn� se sdru�ovat a právem na svobodu projevu a shledal chybu na stran� ministerstva, které se p�i rozhodnutí o rozpušt�ní KSM nezabývalo otázkou, zda se jedná o zásah p�im��ený a odpovídající naléhavé spole�enské pot�eb�. MS pak podle vyššího soudu pochybil tím, �e nesprávné rozhodnutí ministerstva schválil.

• DOKUMENT ve formátu PDF (379 kB)


Rozsudek MS v Praze z roku 2010 ve v�ci KSM
M�stský soud v Praze se p�i op�tovném projednání zále�itosti Komunistického svazu mláde�e op�el o stanovisko a argumentaci Nejvyššího správního soudu a zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra o rozpušt�ní KSM.
• DOKUMENT ve formátu PDF (2,82 MB)


© ASI-MILOVANÍ, o. s.