/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Publikace

T�ídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu ob�anství, je ur�ena zejména pedagog�m základních a st�edních škol, výchovným poradc�m, metodik�m prevence a dalším pedagogickým pracovník�m. Vyšla v srpnu 2013, je ur�ena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni po�ádají, a zde je rovn� k dispozici voln� je sta�ení ve formátu pdf.


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu ob�anství. Teoretická �ást

Jan Charvát: Demokracie
Jan Charvát: Ideologie extremismu
Miroslav Mareš: Extremismus v �eské republice
David Lebeda, Dana Gaba�ová: Symbolika extremistických hnutí
Marie Zahradníková: Popírání holocaustu. Podle Debory Lipstadtové, Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a pam�
Peter Gaba�: Politická práva a jejich limity
Peter Gaba�: Extremismus a média
Markéta Hajská: Romové a sociální vylou�ení
Adéla Zelenda Kupcová: Kdo vlastn� jsem. Dospívání, krize identity a p�íklon k extrému
P�íloha: Právní rámce (zákony, soudní rozhodnutí)

Edito�i: Peter Gaba�, Dana Gaba�ová, Marie Zahradníková

• DOKUMENT ve formátu PDF (2,86 MB)


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu ob�anství. Metodická �ást

PEDAGOGICKÁ PRÁCE S EXTREMISMEM
Miroslav Mareš: Pedagogické postupy proti extremismu
David Lebeda: Prevence extremismu v t�ídním kolektivu

EXTREMISMUS A ŠKOLA
Št�pán Smolík: Osobnost pedagog� i student� a její vliv na práci s extremismem
Pavel Košák: Jak pracovat s extremismem v rámci školy
Dana Forýtková: Extremismus ve školních vzd�lávacích programech
Jarmila Prošková: Spolupráce pedagogické-psychologických poraden a škol zam�ená na práci s t�ídními kolektivy

SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI EXTREMISMU
Adéla Zelenda Kupcová: Proces politické socializace pravicového radikála a extremisty a mo�nosti pedagogického p�sobení
Marie Zahradníková: Popírání holocaustu
Peter Gaba�: Praktické okolnosti existence sociáln� vylou�ených lokalit a mo�nosti jejich �ešení

KOMUNIKA�NÍ STRATEGIE A METODICKÉ POSTUPY
Michal Dubec: Konstruktivní komunikace
Zden�k Martínek: Agresivita a agrese ve školním prost�edí
David �áp: N�kolik tip� k zá�itkovým aktivitám ve t�íd�
Jaroslav Holek, Jana Skácelová: Diskuze s extremisty v t�ídním kolektivu

KNIHY A FILMY K INSPIRACI

Editorky:Lenka Mrázová, Jana Skácelová

• DOKUMENT ve formátu PDF (1,70 MB)


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu ob�anství. Aktivity a pracovní listy

Tato �ást je slu�bou pro všechny u�itele, lektory a další pedagogické pracovníky, kte�í se cht�jí problematice extremismu a p�edevším její prevenci v�novat. Obsahuje devatenáct aktivit rozd�lených do �ty� blok� podle didaktických zám�r�, s nimi� primárn� pracují.

Editorky a autorky aktivit:Lenka Mrázová, Jana Skácelová

• DOKUMENT ve formátu PDF (1,51 MB)

Aktuální problémy nenávisti v��i �id�m a �idovství
Rasismus a antisemitismus zejména v období po roce 1989 je úst�edním motivem staršího textu známého politologa, který dopl�uje naše publika�ní aktivity. Pojednává o tom, kde jsou novodob� historické i sociální zdroje t�chto postoj�, jaké jsou jejich projevy v rovin� kriminální, názorov�-politické nebo t�eba i literární a hudební a které síly a hnutí spojují.
Autor: Zden�k Zbo�il

DOKUMENT ve formátu PDF (211 kB)
\

© ASI-MILOVANÍ, o. s.