/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Asi-milovaní, o. s.

Ob�anské sdru�ení Asi-milovaní se �inností svých �len� a jimi rozvíjených aktivit sna�í rozvíjet pocit ob�anské odpov�dnosti zejména - ale nejenom - v mladých lidech. Sna�íme se, aby si mladí lidé uv�domovali své mo�nosti volby, odpov�dnost za jejich d�sledky i své mo�nosti a schopnosti zm�nit stávající skute�nost. Sna�íme se je vést k v�domí, �e i prost�ednictvím malých �in� mohou zm�nit svou i cizí budoucnost. Sna�íme se je vést k soucitu, spoluú�asti a toleranci k osobním a kulturním odlišnostem, k odmítání násilí a k podpo�e svobodného a demokratického jednání, i kdy� to vy�aduje více trp�livosti, odvahy a porozum�ní.

Tyto své snahy realizujeme prost�ednictvím program� ur�ených p�ímo mláde�i, stejn� jako v programech ur�ených jejich u�itel�m a vychovatel�m.
Jak vzniklo ob�anské sdru�ení Asi-milovaní?

V roce 2004 projekt Asi-milovaní? formou výstavy p�edstavil �ák�m p�íb�hy mladých lidí devíti národností, �ijících v �R. Ka�dý z p�íb�h� byl dopln�n stru�ným pohledem na historii pobytu jejich národnosti v �eských zemích. Tato forma umo�nila mladým lidem nahlédnout do �ivota menšiny o�ima jejich vrstevníka. Sou�ástí projektu byly workshopy a interkulturní seminá�e pro studenty. Vznikla také stejnojmenná publikace, zachytávající rozší�ený obsah výstavních panel�.
Bro�urka Jak provázet obsahovala metodiku práce se skupinou návšt�vník� výstavy a byla ur�ena student�m, kte�í sami provázeli své vrstevníky výstavou.

Ke zrodu projektu nás vedlo p�esv�d�ení o pot�eb� prohlubovat respekt k jinakosti, která se ukázala po roce 1989, kdy se zem� otev�ela cizinc�m. Zárove� s tím vyplul na povrch nedostatek pov�domí a tím i respektu v��i menšinám, �ijícím zde po dlouhá léta. V dob� prohlubující se individualizace p�itom u� nejde jen o p�íslušníky minoritních skupin v etnickém nebo nábo�enském smyslu, ale v�bec o schopnost vzájemného respektu mezi sociálními a zájmovými skupinami.  Mo�nosti demokracie na Facebooku


Seminá�e

Odborné texty

Fotogalerie
© 2011 Martin M.


© ASI-MILOVANÍ, o. s.