/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní

logo-asi

PROJEKT

SEMINÁ�E

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Odborné texty

Dokumenty, vypracované v rámci projektu Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie – výchova k aktivnímu ob�anství, lze otev�ít kliknutím  na název dokumentu nebo na odkaz DOKUMENT ve formátu PDF, nebo je stáhnout pomocí pravého tla�ítka myši povelem Ulo�it odkaz jako... (Save link as... / Save target as...)


Hrozby neonacismu – P�íle�itosti demokracie
Publikace rozši�uje p�vodní p�íru�ku „Dovedu to pochopit? – hrozby neonacismu“ vydanou v roce 2008 spole�ností �lov�k v tísni, o.p.s. Nové jsou zejména �ásti v�nované postup�m ministerstva vnitra a pedagogickým postup�m. Obsah popisuje vývoj extremistických hnutí do podzimu 2009, jejich filozofii, témata a projevy i metody monitoringu a zákonné mo�nosti postihu. V pedagogické �ásti popisuje metodiku prevence, mo�nosti práce se studenty ohro�enými extremistickými postoji, zejména ve školním prost�edí a v návaznosti na n�j. Nabízí n�kolik ov��ených aktivit do výuky, které
student�m otevírají a objas�ují téma extremismu.
Auto�i text�: Miroslav Bro�, Ond�ej Cakl, Jaroslav Holek, Jan Charvát, Klára Kalibová, Pavel Košák, Ilona Labu�ová, David Lebeda, Miroslav Mareš, kolektiv OBP MV �R, Jarmila Prošková, Jana Skácelová, Št�pán Smolík, František Valeš, Václav Zeman

• DOKUMENT ve formátu PDF (4,36 MB)


Symbolika extremistických hnutí
Kde je p�vod barev, obrázkových symbol�, znak� a zkratek, u�ívaných extremisty? Co znamenají a p�edstavují? A co vypovídají o svých propagátorech a nositelích? Vzhledem ke své obsa�nosti pom�rn� stru�ný text p�ináší pochopiteln� také obrazový doprovod.
Auto�i: David Lebeda, Dana Gaba�ová

DOKUMENT ve formátu PDF (1,77 MB)Ochrana svobody projevu v �R a USA
Text se zabývá definicí pojmu svoboda projevu a jeho zakotvením v mezinárodních dokumentech a smlouvách. Stru�n� shrnuje zakotvení svobody projevu v právních �ádech �R a USA a srovnává historická a filosofická východiska obou t�chto právních pojetí. Zabývá se hranicemi, p�i jejich� p�ekro�ení svoboda projevu m��e pozbýt právní ochrany, a to ve jménu ochrany práv a svobod druhých lidí.
Autor: Peter Gaba�

DOKUMENT ve formátu PDF (547 kB)


Svoboda sdru�ování a svoboda shroma��ování
Shromá�d�ní a pochody osob s radikálními a extrémními názory, názorové protidemonstrace a postup Policie �R v t�chto situacích jsou ji� b�nou sou�ástí mediální a politické diskuse. Jak je právn� definována svoboda shroma��ování a kdy ji lze omezit? Na to odpovídá uvedený text, který se v souvislosti s rozpušt�ním D�lnické strany a snahou o rozpušt�ní Komunistického svazu mláde�e stejným zp�sobem rovn� zabývá hranicemi svobody sdru�ování.
Autor: Peter Gaba�

DOKUMENT ve formátu PDF (391 kB)


Obraz extrémistických aktivit v �eských médiích
Máme v��it médiím? Jednozna�nou odpov�� na tuto otázku si text netroufá nabídnout, p�ináší však vý�et d�le�itých faktor�, které ovliv�ují zpravodajství a p�i jejich� poznání m��eme lépe pochopit, pro� o stejné události referují r�zná média tak rozdíln�, a z r�zných zpráv slo�it obrázek, co nejvíce se p�ibli�ující skute�nosti. Nezbytnou sou�ástí textu jsou konkrétní p�íklady r�zných podání stejného d�ní.
Autor: Peter Gaba�

DOKUMENT ve formátu PDF (192 kB)


Role policie v boji proti projev�m extremismu
Vedle �ist� právního vymezení toho, jaké jednání je nezákonné a jak má v��i n�mu postupovat policie, je v praxi nutná i širší p�ipravenost a strategie Policie �R. Ta se postupn� vyvíjí s ohledem na dosavadní zkušenosti (a p�ípadn� zm�ny zákon�). V textu zkušeného bývalého policisty se nap�íklad dozvíte, �e v p�ípad� pravicového extremismu došlo k významnému posunu strategie po útoku na romskou rodinu ve Vítkov�, stejn� jako ji� d�íve bylo zlomem v postupu v��i levicovému extremismu d�ní kolem zasedání Mezinárodního m�nového fondu a Sv�tové banky v Praze.
Autor: David Lebeda

DOKUMENT ve formátu PDF (125 kB)


Aktuální problémy nenávisti v��i �id�m a �idovství
Rasismus a antisemitismus zejména v období po roce 1989 je úst�edním motivem textu známého politologa. Pojednává o tom, kde jsou novodob� historické i sociální zdroje t�chto postoj�, jaké jsou jejich projevy v rovin� kriminální, názorov�-politické nebo t�eba i literární a hudební a které síly a hnutí spojují.
Autor: Zden�k Zbo�il

DOKUMENT ve formátu PDF (211 kB)Proces politické socializace pravicového radikála a extremisty a mo�nosti pedagogického p�sobení
Cílem p�ísp�vku je postihnout n�které klí�ové momenty v procesu politické socializace jedince s radikálními �i extremistickými názory a postoji, ukázat mo�né motivace a v té souvislosti nastínit podn�ty pro volbu vhodných metod práce s mláde�í. Text vychází z kvantitativního a kvalitativního terénního výzkumu.
Autor: A. Zelenda
DOKUMENT ve formátu PDF (206 kB)© ASI-MILOVANÍ, o. s.