/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Aktuální nabídka seminá�� o.s. Asi-milovaní v rámci projektu Hrozby extremismu – P�íle�itosti demokracie

Zde najdete -> SEZNAM LEKTOR� PROJEKTU:

Naše akreditace: �.j.: MSMT-12 784/2013-201-184

Ke sta�ení:

    Stru�ná nabídka program� pro školy
(ve formátu .pdf)

Programy:

 

Název programu:

Výchova k demokratickému smýšlení

Anotace: Program sestávající ze �ty� na sebe navazujících lekcí je v�nován výchov� k demokratickému smýšlení a osobní odpov�dnosti a p�edcházení extremismu a jeho projev�. Kombinací interaktivních program� a výkladu vede �áky k rozvoji kritického myšlení, hledání vlastních postoj� a �ešení. Jednotlivé lekce je mo�no realizovat na škole jako na sebe navazující programy v rámci delšího �asového období nebo v rámci jednoho projektového dne. Jednotlivé lekce je mo�né realizovat i samostatn�.

 

Celý cyklus m��ete domluvit s konkrétním lektorem nebo s hlavním mana�erem projektu:

 

 

Lekce:

Jinakost, p�edsudky, tolerance

Anotace: Praktický, zá�itkový seminá�, vedený formou interaktivních her s cílem zlepšení osobnostních postoj� a komunika�ních dovedností �áka. Program je sestaven z aktivit, které si �áci sami vyzkouší. V rámci reflexe jim bude objasn�na základní teorie vztahující se k danému tématu. �áci si prohloubí dovednosti v osobnostním výcviku v pohledu na sebe a své okolí, vyzkouší si modelové situace a jejich �ešení v bezpe�ném prost�edí své t�ídy.

Vzd�lávací cíl: Vést k porozum�ní sob� samému a druhým, napomáhat zvládat vlastní chování, p�isp�t k utvá�ení dobrých mezilidských vztah� ve t�íd� i mimo ni.

Cílová skupina: �áci 6. a 7. ro�ník� ZŠ, 8. a 9. ro�ník� ZŠ, �áci 1. a 2. ro�ník� SŠ, 3. a 4. ro�ník� SŠ

�asová dotace: 90 minut

 

 

 

Lekce:

Svoboda

Lektor: Mgr. Marie Zahradníková

Anotace: Jedná se o zá�itkový seminá� vyu�ívající techniky brainstormingu, hraní rolí, skupinové práce, �etby textu, kritického myšlení a �ízené diskuse. Ú�astníci pracují s poslechem mluveného slova – rozhlasového po�adu, videoklipem a úryvky z dobového deníku. V záv�re�né reflexi ú�astníci sami shrnují poznatky, ke kterým v pr�b�hu seminá�e dosp�li.

Vzd�lávací cíl: �áci si uv�domí význam lidské svobody, ale i zodpov�dnosti, d�le�itost dodr�ování lidských práv a kam m��e vést jejich omezování a porušování, jsou vedeni k formování ob�anských postoj�.

Cílová skupina: �áci 6. a 7. ro�ník� ZŠ, 8. a 9. ro�ník� ZŠ, �áci 1. a 2. ro�ník� SŠ, 3. a 4. ro�ník� SŠ

�asová dotace: 90 minut

 

 

 

Lekce:

Demokracie a totalita

Anotace: �áci se v rámci seminá�e interaktivní formou zamýšlejí nad obsahem pojm� demokracie a extremismus. Pomocí aktivizujících metod, metod kritického myšlení, práce s p�episy autentických text� a �ízené diskuze jsou �áci vedeni k tomu, aby samostatn� rozpoznali podstatu extremistických stanovisek a dokázali si uv�domit mechanismy, kterými totalitní re�imy ohro�ují základní lidská práva a svobody.

Vzd�lávací cíl: �áci definují obsah pojm� extremismus a demokracie, analyzují faktory, které ohro�ují demokracii a uv�domí si reálné d�sledky extremistických tendencí pro spole�nost.

Cílová skupina: �áci 6. a 7. ro�ník� ZŠ, 8. a 9. ro�ník� ZŠ, �áci 1. a 2. ro�ník� SŠ, 3. a 4. ro�ník� SŠ

�asová dotace: 90 minut

 

 

 

Lekce:

Extremismus vs. demokracie

Lektor: Mgr. Viktor Pati, Mgr. Michal Dujka

Anotace: �áci a studenti se budou aktivní formou seznamovat se základními atributy demokracie a extremismu (p�evá�n� pravicového) a budou mezi ob�ma pojmy hledat rozdíly. Prost�ednictvím interaktivních aktivit se budou sna�it rozpoznat metody manipulace, kterých extremisté, ale i r�zní jiní populisté, vyu�ívají. V diskuzi budou studenti moci vyjád�it vlastní postoje a hledat mo�nosti, jak se manipulaci bránit.

�asová dotace: 90 minut

Cílová skupina: �áci 8. a 9. t�íd ZŠ (13-15 let), studenti 1. a 2. ro�ník� gymnázií, st�edních škol a odborných u�iliš� (15-17 let)

 

 

 

 

 

Název programu:

Extremismus a radikalismus

Lektor: Mgr. Marika Kropíková

Anotace: Program je koncipovaný jako projektový den. Lektorka vede �áky od poznávání vlastních p�edsudk� a postoj� k obecn�jším spole�enským témat�m demokracie a jejího ohro�ení extremistickými postoji, kritickému nahlí�ení na n� a k osobní a ob�anské odpov�dnosti. Sou�ástí je hledání �ešení problém� v kolektivu i ve spole�nosti. Program je sestavený z 30-90 minutových interaktivních blok�. P�esná skladba aktivit vzniká po dohod� se školou podle v�ku a po�áte�ní informovanosti �ák�.

 

Samostatný program:

Starý lovec a hrdelní zvuky

Anotace: �áci p�echázejí od neosobních asociací k osobním zá�itk�m a hodnotám a p�evzetí odpov�dnosti za svoje jednání. Jednotlivé aktivity na sebe navazují. V pr�b�hu dne pracují samostatn�, v malých skupinách a spole�n�.

Cíl: výchova k vzájemnému respektu, toleranci. Spole�né hledání �ešení, argumentace. P�ijmutí rasismu a xenofobie jako reality našeho �ivota a zaujmutí odmítavého  postoje k n�mu.

Cílová skupina: od 7. ro�níku ZŠ, SŠ. P�edpokladem je schopnost abstraktního myšlení, empatie.

�asová dotace: ka�dá hra 11 krát  30 minut, plus zp�tná vazba na konci cca 30 minut, celodenní projekt

 

Nabízené aktivity:

Extremismus a radikalismus

Aktivita 1: Bytosti v našem sv�t�

Anotace: Aktivita je ur�ena k rozvíjení respektu a tolerance.

Cíl: vést �áky k poznání odlišností, odbourání stereotyp�

�asová dotace: 90 minut

Cílová skupina: 5. – 6. ro�ník ZŠ, speciální školy

 

Aktivita 2: Klí� k osobnosti

Anotace: V rámci aktivity si �áci uv�domují, na základ� jakých znak� posuzují jiné a jaké to má praktické d�sledky.

Cíl: zm�na sociálních stereotyp�, poznání percep�ních klí��

Cílová skupina: 5. - 9. ro�ník ZŠ, SŠ

�asová dotace: 30 minut

 

Aktivita 3: Stejná strana cesty

Anotace: V rámci aktivity si �áci uv�domují individuální a spole�né charakteristiky. Svou osobní zkušenost rozvedou v spole�enském kontextu.

Cíl: omezení stereotyp�

Cílová skupina: 5. - 9. ro�ník ZŠ, SŠ

�asová dotace: 20  - 30 minut

 

Aktivita 4: Cesta z ghetta

Anotace: Na základ� fiktivního p�íb�hu se �áci sna�í najít �ešení problém�, které se mohou p�ihodit d�tem ze sociáln� slabších rodin. Sna�í se problém nahlédnout z r�zných pohled� – z pohledu dít�te, u�itele, sociálního pracovníka, atd. Aktivita má r�zné úrovn� obtí�nosti pro r�zné v�kové skupiny.
Cíl: hledání �ešení problém� a schopnost vid�t problém z více uhl�.
 

�asová dotace:  90 minut

Cílová skupina: 5. - 9. ro�ník ZŠ, SŠ

Metoda: práce ve skupin�, hraní rolí, hledání východisek

 

Aktivita 5: Kým chci být?

Anotace: Na základ� vybrané role se �áci u�í nazírat na výhody a nevýhody spole�enského, ekonomického, etnického a kulturního statusu.

Cíl: hraní rolí a vcít�ní se do pocit� ostatních, diskuze nad odlišnostmi

Cílová skupina: 5. - 9. ro�ník ZŠ, SŠ

�asová dotace: 30 minut

 

Aktivita 6: Vlakem po Evrop�

Anotace: Aktivita umo�ní �ák�m vnímat osobní a skupinové p�edsudky k ostatním lidem a minoritám a uv�domit si, jak první dojem nebo negativní zkušenost poznamenává naše budoucí chování.

Cíl: Podnícení diskuze o p�edsudcích, stereotypech, r�zných hodnotách a limitech naší tolerance.

Cílová skupina: 5. - 9. ro�ník ZŠ, SŠ

�asová dotace:  90 minut

 

Aktivita 7: Metoda Tabu

Anotace: V rámci aktivity �áci p�evypráv�jí vlastními slovy spole�enskov�dný text, ani� by p�itom pou�ili „zakázaná slova“. Vyu�ívají schopnost vid�t historické souvislosti. Nutné jsou p�edchozí v�domosti o nacistickém N�mecku a o nástupu komunistických diktatur.

Cíl: Vede �áka k nutnosti p�emýšlet a správn� definovat nebo popsat spole�enské a historické jevy.

Metoda: kritické �tení a myšlení

Cílová skupina: 8., 9.ro�ník ZŠ, SŠ

�asová dotace: 30 minut

 

Aktivita 8: Nacistická �ítanka

Anotace: Na p�íkladu nacistické �ítanky Der Giftpilz se �áci seznámí se základními tezemi antisemitismu a sami se je pokusí vyvrátit. Aktivita ukazuje principy (nejen nacistické) propagandy a nástroje na její odhalení.

Cíl: Vliv propagandy na myšlení lidí, vymývání mozku, odhalení mo�ností manipulace.

Metoda: práce s textem, kritické �tení, zaujímání postoj�

Cílová skupina: 8. – 9. ro�ník ZŠ, SŠ

�asová dotace: 90 minut

 

Aktivita 9: Etnický konflikt

Anotace: V rámci aktivity �áci aktivn� hledají �ešení konfliktní situace obyvatel fiktivního etnicky smíšeného státu. U�í se nahlédnout situaci z r�zných sociálních, ekonomických a kulturních pohled� a najít nekonfliktní �ešení.

Cíl: ukázat obtí�nost �ešení etnického konfliktu a ukázat mo�nosti �ešení tohoto konfliktu

Metoda: kritické myšlení

Cílová skupina: �áci SŠ

�asová dotace: 90 minut

 

Aktivita 10: Metoda I.N.S.E.R.T.

Anotace: Prost�ednictvím aktivity se �áci seznámí s argumenty popíra�� holocaustu a s fakty, které tyto argumenty vyvracejí.

Cíl: Rozvinout kritické myšlení �ák�, odhalit neznámé v textu, vést k zamyšlení, práce v diskuzi

Cílová skupina:

�asová dotace: 90 minut

 

Aktivita 11: Debata s autorem

Anotace: �áci vedou fiktivní rozhovor s autorem zvoleného textu. Prost�ednictvím rozhovoru a otázek sm�rovaných k obsahu, motivaci a dalším mo�ným zdroj�m informací získávají nový náhled na text a jeho porozum�ní. O r�zných mo�ných odpov�dích diskutují.

Cíl: Cílem práce s touto metodou je usnadnit �ák�m porozum�ní textu a myšlenkám v textu obsa�eným.

Metoda: Debata s autorem je p�ístup k výuce postavené na práci s textem.

Cílová skupina:

�asová dotace: 90 minut

 

 

Ukázka programu sestaveného na objednávku:

Program pro SZEŠ Tábor

Cílová skupina: studenti 3. ro�níku SŠ, 2 t�ídy

Datum konání: 10. - 11. kv�tna 2012

�asová dotace: 5 x 45 minut

 

Obsah programu:

1. Seznámení s náplní seminá�e, metodami. Seznámení s lektorem. Pravidla b�hem seminá�e.

2. Kým chci být,  cíl: hraní rolí a vcít�ní se do pocit� ostatních, diskuze nad odlišnostmi

3. Vlakem po Evrop�, cíl: podnícení diskuze o p�edsudcích, stereotypech, r�zných hodnotách a limitech naší tolerance. Napomoci �ák�m vnímat osobní a skupinové p�edsudky k ostatním lidem a minoritám a uv�domit se, jak první dojem nebo negativní zkušenost poznamenává naše budoucí chování

4. Reportá� z demonstrace skinhead�, cíl: odhalit neobjektivnost médií, nau�it se vyhledávat více zdroj� informací

5. Metoda Tabu, cíl: �áci mají vysv�tlit vlastními slovy p�evypráv�t text, ani� by p�itom pou�ili „zakázaná slova“. Vede �áka k nutnosti p�emýšlet nad obsahem textu

6. Etnický konflikt, cíl:  ukázat obtí�nost �ešení etnického konfliktu a ukázat mo�nosti �ešení tohoto konfliktu, kooperace, diskuze, argumentace, vhodnost �ešení

7. Teorie nebo Práce s nacistickou �ítankou. Podle toho, jak se skupina jeví. V teorii objasn�ní pojm�: demokracie, liberalismus, konzervatismus, socialismus, extrémní pravice, extrémní levice. Symbolika. Právní rámec. P�ípadn� sekty, subkultury. Práce s nacistickou �ítankou: cíl: vliv propagandy na myšlení lidí, vymývání mozku, odhalení mo�ností manipulace, práce s textem, kritické �tení, zaujímání postoj�. P�esah do sou�asnosti.


Kontakt:

www.lektormk.cz

 

 

 
 

Název programu:

Extremismus není �ešení
Lekto�i: Ing. Dana Fiedlerová, Radim Fiedler, Dis. – Centrum multikulturního vzd�lávání, o.s.

Anotace: Program prezentuje r�zné aspekty p�ítomnosti extremistických postoj� ve spole�nosti a mezi mláde�í, nabízí alternativní p�ístupy a mo�nost formovat p�ípadn� korigovat postoje �ák�.

Program obsahuje t�i navazující lekce, které je mo�né realizovat samostatn�, nebo s �asovým odstupem dv� �i všechny t�i. Všechny t�i lekce je mo�né realizovat v rámci projektového dne. Lekce jsou v�dy p�izp�sobeny v�kové skupin� poslucha��.

 

 

Cílová skupina:

- �áci 2. stupn� základních škol,

- ni�ší ro�níky st�edních škol a víceletých gymnázií

 

Lekce �. 1Pojem extremismus

�asová dotace: 90 minut

V lekci se ú�astníci seznámí s obsahem pojmu demokracie v kontrastu k pojm�m extremismus, anarchismus, komunismus, neonacismus, neofašismus, ekologický a nábo�enský extremismus. V záv�ru lekce �áci hledají nevýhody extremistických �ešení problém� a politické situace.

 

Lekce �. 2Cesty mláde�e k extremismu

�asová dotace: 90 minut
V lekci se ú�astníci seznámí s hodnotovým systémem extremistických skupin a d�vody, �ím jsou mladí lidé vedeni k ú�asti v extremistických skupinách. V záv�ru lekce �áci hledají �ešení problému demokratickým zp�sobem a jeho výhody oproti extremistickým postup�m. Hledají, co jim nabízí extremistické skupiny a alternativy uspokojení sociálních pot�eb.

 

Lekce �. 3 Problém popírání holocaustu

�asová dotace: 90 minut
V lekci se v�nuje holocaustu a fenoménu jeho popírání. Jsou rozebrány argumenty popíra�� holocaustu a vyvráceny na základ� fakt�. Lekce vyu�ívá vzpomínek pam�tník� a video k tématu, jeho� obsah je následn� s ú�astníky rozebrán. �áci jsou vedeni k aktivní spolupráci s lektorem p�i hledání postoj�.

 

Technické zázemí:

Lekce vy�adují mo�nost promítání prezentace a videa z p�ipojeného notebooku lektor�, vhodné vybavení u�ebny – flipchart nebo tabule, papíry, psací pot�eby.

Program se m��e po domluv� konat i mimo prostory školy v Centru multikulturního vzd�lávání a lze ji spojit s prohlídkou za�ízení, které p�sobí v prevenci proti rasismu a jiným sociáln� patologickým jev�m.

 

  Seminá�e

© ASI-MILOVANÍ, o. s.