Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anstvíMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

DEUTSCH

logo-OPVK

Aktuality

Sborník z mezinárodní studentské konference DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS. Principy všedního hrdinství (4. – 6. 10. 2013, GASK Kutná Hora)
Motto:
„Kdo se chce stát hrdinou, ten si zp�sob najde…“
Juraj Kušnír, student

Konference byla v�novaná památce hudebníka, básníka
a spisovatele Filipa Topola (12. 6. 1965 – 19. 6. 2013)
a dramatika, disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla
(5. 10 1936 – 18. 12. 2011).

Sborník je ke sta�ení v sekci KONFERENCE.

 ______________________________________________________________________________________


Pracovní listy a metodika pro u�itele ke knize Anne Frankova - komiksový �ivotopis


Obálka knihy Anne Frankova - komiksový �ivotopis V lednu 2014 vycházejí pracovní listy a metodika pro u�itele ke knize Ernie Colóna a Sida Jacobsona Anne Franková - komiksový �ivotopis (Paseka, 2013), kterou vypracovali lekto�i o. s. Asi-milovaní ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka a Anne Frank House v Amsterdamu. Tyto materiály jsou ke sta�ení v sekci PUBLIKACE.
 
Komiks lí�í �ivotní osudy Anne Frankové a jejích blízkých p�ed druhou sv�tovou válkou a v jejím pr�b�hu a zabývá se také Anniným odkazem pro dnešní dobu. Publikace je významným p�ísp�vkem k výuce moderních d�jin, ob�anské výchovy i dalších p�edm�t� v souladu s RVP. Pro eduka�ní vyu�ití vypracovalo ob�anské sdru�ení Asi-milovaní metodiku, pracovní listy pro 7.-9. ro�níky ZŠ a pro st�ední školy a �asovou osu.
 
Více informací o knize naleznete v nakladatelství Paseka.
______________________________________________________________________________________

Inklinuje mladá generace k extremismu?
�eský rozhlas Plus - Radiofórum, �tvrtek 12. zá�í 2013, 19:10 - 19:40


Sdru�ení Asi-milovaní letos dokon�uje projekt Hrozby extremismu/P�íle�itosti demokracie, který vzniknul jako reakce na vzr�stající podporu mláde�e extremistickým skupinám. V rámci akce prošlo b�hem dvou let školením se zvláštními lektory 8000 student�. Cílem projektu bylo vychovávat mladé lidi k aktivnímu ob�anství a podpo�it volební gramotnost. Za nejv�tší problém pova�ují organizáto�i akce zejména protiromské nálady.

M�li bychom se obávat nár�stu extremismu? Jsou podle vás podobné projekty dobrým �ešením, jak mu zabránit?
Hostem Petra Schwarze byl Peter Gaba� z ob�anského sdru�ení Asi-milovaní.
______________________________________________________________________________________T�ídílná publikace D
emokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu ob�anství, je ur�ena zejména pedagog�m základních a st�edních škol, výchovným poradc�m, metodik�m prevence a dalším pedagogickým pracovník�m.
Vyšla v srpnu 2013, je ur�ena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni po�ádají, a je rovn� k dispozici voln� sta�ení ve formátu pdf na tomto webu v sekci PUBLIKACE.

 


______________________________________________________________________________________

O mezinárodní konferenci „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“, kterou naše ob�anské sdru�ení po�ádá ve dnech 4.- 6. 10. 2013 v Galerii St�edo�eského kraje v Kutné Ho�e (podrobn�ji v sekci KONFERENCE) aktuáln� informuje Deník (�lánek si zobrazíte kliknutím na p�ilo�ený náhled): 


______________________________________________________________________________________

O konferenci ji� v d�íve informoval portál Moderní d�jiny.
Hledáme dobrovolníky  na pomoc p�i organiza�ním zajišt�ní konference - PODROBNOSTI ZDE

______________________________________________________________________________________


Mo�nosti demokracie na Facebooku


Seminá�e

Publikace

Fotogalerie


Projekt Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství byl podpo�en ze Strukturálních fond� EU a rozpo�tu �R prost�ednictvím OP VK MŠMT.

Osobní záštitu projektu poskytl generální �editel �eského rozhlasu.

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství
© ASI-MILOVANÍ, o. s.