/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Kalendá� akcí


Zpráva na webu Mo�nosti demokracie    Pozvánka na portálu Moderní d�jiny   Galerie St�edo�eského krajeMezinárodní konference
Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie 
Principy všedního hrdinství


Doba konání:
4. – 6. 10. 2013

Místo konání:
GASK Kutná Hora

Ú�astníci:
60 student� st�edních škol z n�kolika zemí, 30 u�itel�, lekto�i, metodici, historici, odborníci, pozvaní hosté

Program:

Klí�ové momenty:
 • 4 témata: demokracie – totalita – extremismus – lidská práva
 • V podtextu ka�dého tématu je d�raz na aktivní ob�anství a na to, co mohu ud�lat já

 


© 2011 Martin M.Mo�nosti demokracie na Facebooku


Seminá�eFotogalerie


© ASI-MILOVANÍ, o. s.