/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Spolupráce


�lov�k v tísni

Obecn� prosp�šná spole�nost �lov�k v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodr�ování lidských práv ve sv�t�. Mezi její cíle ale pat�í také zavád�ní interkulturního vzd�lávání do �eského školského systému a podpora tolerance a respektu k minoritním skupinám. Spole�nost �lov�k v tísni se s ob�anským sdru�ením Asi-milovaní podílela nap�íklad na vzniku publikace  „Dovedu to pochopit? – hrozby neonacismu“.Varianty

Vzd�lávací program Varianty spole�nosti �lov�k v tísni chce p�ispívat k rozvoji svobodného a zodpov�dného jednotlivce, který se orientuje v sou�asném sv�t�, otev�en� a kriticky p�istupuje k informacím a názor�m a pozitivn� ovliv�uje �ivot spole�nosti a prost�edí, ve kterém �ije. Program Varianty proto všestrann� podporuje zavád�ní interkulturního vzd�lávání a globálního rozvojového vzd�lávání do �eského školství. Ob�anské sdru�ení Asi-milovaní s programem Varianty spolupracuje p�i tvorb� svých vzd�lávacích seminá�ích a materiálech.


Imperativ

Cílem ob�anského sdru�ení Imperativ je vzd�lávání ob�an� v oblasti rizikových skupin zejména se zam��ením na problematiku extremismu, národnostních a etnických menšin, lidských práv a totalitních re�im�. Po�ádá mimo jiné kulturní akce zam��ené na prevenci rizikového chování a provádí poradenskou �innost v souvislosti s prevencí zam��enou na veškeré rizikové skupiny. Ob�anská sdru�ení Asi-milovaní a Imperativ spolupracují zejména v oblasti lektorské �innosti a analýz extremistické scény.


Maják o.p.s.

Obecn� prosp�šná spole�nost Majákbyla zalo�ena 5. 8. 1999 Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací EURONISA. Posláním Majáku je napomáhat p�i �ešení negativních sociálních jev� rozší�ených mezi d�tmi, mláde�í a mladými dosp�lými, a to preventivním p�sobením na základních a st�edních školách i p�i �ešení ji� vzniklých rizikových situací pomocí odpovídajících program�, volno�asových aktivit a sociálních slu�eb. Pro náš projekt Maják koordinuje vzd�lávací aktivity v Libereckém a Ústeckém kraji. N�kolik lektor� Majáku absolovovalo v letech 2011-2012 náš Kurz lektorských dovedností a p�sobí v uvedneách regionech rovn� jako lekto�i projektu Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství.


Galerie St�edo�eského kraje

GASK je krajská instituce zam��ená na výtvarné um�ní 20. a 21. století. Byla zalo�ena v roce 1963. V letech 1990-2009 existovala pod názvem �eské muzeum výtvarných um�ní, Galerií St�edo�eského kraje se stala v kv�tnu 2009. Sídlo GASK se nachází v jedné z hlavních dominant m�sta Kutné Hory, v rozsáhlém objektu Jezuitské koleje a je druhou nejv�tší galerií v �R. Práv� tato úchvatná budova bude ve dnech 4.- 6. 10. 2013 hostit mezinárodní studentskou konferenci, kterou naše ob�anské sdru�ení po�ádá pod názvem „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“.Vyso�ina Education

Toto školské za�ízení pro další vzd�lávání pedagogických pracovník� a st�edisko slu�eb školám je p�ísp�vková organizace, která si za hlavní ú�el klade zabezpe�ení pot�eb, zejména výchovy a vzd�lávání ob�an� kraje. Vyso�ina Education nám pomáhá organizovat seminá�e pro u�itele a koordinovat �innost našich lektor� ve školách kraje Vyso�ina.


Ob�anské sdru�ení PANT

Ob�anské sdru�ení PANT vzniklo s cílem p�sobit v oblasti rozvoje a podpory informovanosti ve�ejnosti o problematice lidských práv a jejich porušování. Jeho �innost se zam��uje na vzd�lávání, filmovou dokumentární a publicistickou tvorbu, podporu aktivit mapujících a rozvíjejících kulturní d�dictví v �eském, st�edoevropském a evropském regionu. Vlajkovou lodí sdru�ení je vzd�lávací portál Moderní d�jiny.cz. Sdru�ení spolupracuje se školami, historickými a politologickými ústavy, archivy, pam�tnickými sdru�eními i dalšími nevládními organizacemi podobného zam��ení.


Knihovna Ji�ího Mahena v Brn�

Nejv�tší ve�ejná m�stská knihovna na Morav� (a druhá nejv�tší v �R) existuje od roku 1921. Dnes, po více ne� 190 existence, nabízí rozsáhlý výb�r krásné i nau�né literatury, novin a �asopis�, AV médií a hudebnin, p�ístup do sít� internetu a elektronickýmch databází, slu�by nevidomým a slabozrakým �tená��m. Poskytuje informace o literatu�e, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brn� a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výp�j�ní slu�bu. Knihovna Ji�ího Mahena v Brn�, p�ísp�vková organizace, našemu projektu pomáhá p�i práci na odborných materiálech pro metodickou p�íru�ku. © 2011 Martin M.© ASI-MILOVANÍ, o. s.